(1)
Boumenir, A.; Tuan, V. K. Transmutations for Strings. Armen.J.Math. 2008, 1, 29-43.